Algemene informatie

Uniforme kleding
De heren van de Concertband dragen een uniform dat beschikbaar wordt gesteld door de vereniging. Hiervoor is een éénmalige bijdrage verschuldigd van € 12,-. Dit komt ten goede van het uniformfonds. Zwarte sokken en zwarte schoenen zijn verplicht en komen voor rekening van het lid. Bij opzegging het uniform gestoomd (bewijs verplicht) inleveren bij een bestuurslid. Hiervoor dient vooraf een afspraak te worden gemaakt met één van de bestuursleden.

Voor de muzikanten van de Melody Percussionband stelt de vereniging een uniform beschikbaar. Ook hiervoor geldt een eenmalige bijdrage van € 12,-. Witte schoenen, witte sportsokken, een witte polo en witte handschoenen zijn verplicht en komen voor rekening van het lid. Voor deze worden aangeschaft, graag eerst contact opnemen met de kledingcommissie MPB. Het uniform van de MPB wordt centraal gewassen en opgeslagen.

Lesgeld Muziekschool Oost Groningen
Leden van Nieuw Leven kunnen via de vereniging gebruik maken van de Hafa-regeling. Voor aantrekkelijke prijzen kunnen muzieklessen gevolg worden aan de Muziekschool Oost-Groningen te Winschoten. Extra kosten ten aanzien van lesmateriaal en examengeld komen voor rekening van het lid.
Let op: Aanmelden en opzeggen muziekschool kan alleen via Nieuw Leven!
Inlichtingen via de bestuursleden.

Leerlingenopleiding
Nieuw Leven steekt veel tijd en energie in het opleiden van leerlingen. Direct na afsluiting van de Algemene Muzikale Vorming (AMV) kan het kind worden aangemeld als leerling van de Hafa-afdeling op de muziekschool.
Er zijn twee voorwaarden:

  • het kind moet wonen in een gemeente die participeert in de muziekschool;
  • het kind moet lid zijn van Stedelijke Muziekvereniging Nieuw Leven Winschoten.

Voor inlichtingen kunt u terecht bij één van de bestuursleden. De leerlingenopleiding is opgedeeld in twee categoriën:

  • praktijk- en theorielessen worden gevolgd aan de muziekschool;
  • ensemble-repetities met het leerlingenorkest o.l.v. Peter Nijland op donderdagavond in het verenigingsgebouw.

De opleiding op de muziekschool is verdeeld in vier stappen: A, B, C, en D. Iedere stap wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. De theorielessen zijn groepsgewijs; de praktijklessen kunnen zowel individueel als groepsgewijs worden gevolgd. Dit hangt af van welke keuze wordt gemaakt. De lessen worden gegeven door bevoegde vakleerkrachten.

Om toe te treden tot de Concertband is minimaal niveau B en in de Melody Percussionband minimaal niveau A vereist en dan alleen na overleg met de dirigent.

Om toe te treden tot het Leerlingenorkest is minimaal 3 maanden tot 1 jaar les aan de Muziekschool vereist en dan alleen nog na overleg met de dirigent en de leerkracht van de Muziekschool.

Welk instrument
Informeer eerst bij het bestuur voor het kind een keuze maakt. Blaas- en slagwerkensembles kennen veel instrumenten, o.a.: klarinet, fluit, saxofoon, bariton, trompet, trombone, hoorn, bas, hobo, pauken, orkestslagwerk, drumstel, marching-bells, marimba´s, xylofoons, enz. Wij zoeken zowel leerlingen als gevorderde spelers.

Afzegging repetities
Voordat repetities worden verzuimd, dient een muzikant zich te realiseren dat hij/zij bezig is in ensembleverband. Is hij/zij niet aanwezig, dan kan dit consequenties hebben voor de voortgang van het “proces”. Muziek maken in ensembleverband is een groepsgebeuren. Tijdens iedere repetitie worden afspraken gemaakt over opvatting, speelwijze, etc. van de in te studeren stukken. Probeer daarom altijd eerst iets te regelen alvorens te besluiten om niet op de repetitie te komen. Vaak is het mogelijk om toch (een deel van) de repetitie mee te maken. Is het echt onmogelijk? Meld dit dan en bel een half uur voor aanvang van de repetitie: 06 – 171 96 206.

Verplichtingen lidmaatschap
Het is niet ongebruikelijk dat personen lid zijn van meerdere verenigingen of anderen helpen bij uitvoering of concert. Dit kan tot complicaties leiden indien betreffende verenigingen op dezelfde data of tijdstippen verplichtingen hebben.

Lidmaatschap van de Stedelijke Muziekvereniging Nieuw Leven Winschoten houdt in dat activiteiten van onze vereniging prevaleren boven de overige activiteiten. Heeft iemand hier bezwaar tegen, dient dit bij het aangaan van het lidmaatschap te worden medegedeeld. Wil je graag een andere (muziek-)vereniging helpen? Neem dan eerst contact op met het bestuur. Het gebruik van instrumenten van Nieuw Leven daarbij is slechts toegestaan na toestemming van het bestuur. Indien hiervan wordt afgeweken, behoud het bestuur zich het recht voor om het betreffende lid financieel aansprakelijk te stellen voor eventuele vermissing, schade en/of onderhoud aan het betreffende instrument.

Verzekering
Het spreekt vanzelf dat elk lid zorgvuldig met het instrument omgaat. Alle instrumenten van de vereniging zijn verzekerd tegen diefstal en beschadiging, voor zover het gaat om activiteiten die t.b.v. de vereniging worden ontplooid. Leden met een eigen instrument kunnen deze ook op de verzekeringslijst laten zetten. Meld merk, type en registratienummer van het privé-instrument schriftelijk bij de penningmeester. Schade aan een instrument dient onmiddelijk te worden gemeld bij het bestuur. Het eigen risico voor leden is € 25,-. Ook voor rekening van het lid zijn de bijkomende kosten, zoals porto, halen/brengen, enzovoorts.

De diefstalverzekering kent een aantal uitzonderingen. Eén daarvan is dat een instrument, dat wordt gestolen uit een al dan niet afgesloten auto of ander voertuig, niet wordt vergoed.

Alle leden zijn opgenomen in een ongevallenverzekering.